Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“), Vám tímto poskytujeme následující základní informace ke zpracování Vašich osobních údajů:


1. Kdo je správcem osobních údajů a kdo je zpracovává?

Správcem i zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost DroneTech s.r.o., IČO: 19358041, se sídlem Dolečky II 686, Štípa, 763 14 Zlín (dále jen „správce“).

Správce je možné kontaktovat na e-mailové adrese: servis@dronetech.cz.

Více informací o správci je možné získat také na internetových stránkách: www.drone-tech.cz.


2. Jaké údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme osobní údaje zájemců o naše služby, kteří náš kontaktují prostřednictvím poptávkového formuláře na našich výše uvedených internetových stránkách či jiným způsobem, dále údaje o našich zákaznících, s nimiž jsme vstoupili do smluvního vztahu a samozřejmě také o našich zaměstnancích.

Zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nutně potřebujeme pro daný účel zpracování.

Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

a) u zájemců: jméno, příjmení a kontaktní údaje;
b) u zákazníků: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní údaje;
c) u zaměstnanců: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje a případně další údaje, jejichž zpracování nám ukládají platné právní předpisy.


3. Jaký je účel jejich zpracování?

Osobní údaje budou zpracovávány buďto za účelem zpracování a zaslání nabídky našich služeb (zájemci), nebo plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy (zákazníci), nebo plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů (zaměstnanci).


4. Jaký je právní titul jejich zpracování?

a) smluvní vztah, jehož stranou je subjekt údajů, a to z důvodu, že je to nezbytné pro splnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy (zejména u našich zákazníků), nebo
b) právní povinnost, která vyplývá z právních předpisů a která se na nás vztahuje (zejména u našich zaměstnanců), nebo
c) souhlas subjektu údajů s jejich zpracováním (zejména u zájemců), nebo
d) naše oprávněné zájmy ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.


5. Po jak dlouhou dobu budou osobní údaje u správce uloženy?

Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu v souladu s platnými právními předpisy, dokud bude existovat právní titul k jejich zpracování a dokud to bude současně potřeba pro naplnění některého z výše uvedených účelů zpracování.


6. Jakým způsobem jsou údaje zpracovávány?

Osobní údaje zpracováváme vždy pro každý případ individuálně, nezpracováváme je automatizovaně, ani při jejich zpracování nedochází k žádnému profilování.


7. Jak jsou údaje zabezpečeny?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Zejména pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a jejich ochranu průběžně aktualizujeme a zdokonalujeme.


8. Budou údaje předávány třetím subjektům?

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám ani do jiného státu, ani nebudou předávány žádné mezinárodní organizaci. Po celou dobu zůstanou uložené pouze u nás.


9. Budou údaje využívány pro marketingové účely?

Získané osobní údaje nebudou využívány pro marketingové účely.


10. Jaká má subjekt údajů práva?

Subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, pakliže pominul účel, nebo odpadl titul pro jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má též právo podat proti zpracování jeho osobních údajů stížnost u: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://uoou.gov.cz/.